+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาวดวงเนตร สันวิลาศ


นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
085-7423148
นางสาวดวงเนตร สันวิลาศ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (จังหวัด, อำเภอ)
๑.๑ งานศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (จังหวัด,อำเภอ)
- ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์
๑.๒ งานการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑.๓ รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๑.๔ โครงการตามนโยบายของจังหวัด และกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๔.๑ การจำแนกสถานะสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัด
๑.๔.๒ การรายงานผลการปฏิบัติยาเสพติดต่อจังหวัด/สภาพการใช้สารเสพติดต่อกระทรวงศึกษาธิการ
- โครงการสุ่มตรวจปัสสาวะคัดกรองสารเสพติด (RE-X-RAY)
๑.๔.๓ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
๑.๔.๔ โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
๑.๔.๕ งานรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา วันรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)
๑.๔.๖ โครงการพัฒนาครูและดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
(สื่อ EF) (นิเทศ ติดตาม และประเมินผล)
๑.๔.๗ โครงการ TO BE NUMBER ONE
- งานรณรงค์กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
๑.๔.๘ งานระบบโปรแกรมการบันทึกข้อมูลการรายงานกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษา (NISPA) และระบบ CATAS SYSTEM
- รายงานระบบกำลังพล
๑.๔.๙ รายงานระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ.ระบบ E-MES YSTEM
๑.๔.๑๐ โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
- กิจกรรมรณรงค์โรงเรียนปลอดบุหรี่
๑.๔.๑๑ โครงการเรียนปลอดเหล้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๑.๔.๑๑.๑ คัดเลือกสรรหาบุคคลและองค์กรเพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
๑.๔.๑๑.๒ กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
๑.๔.๑๑.๓ กิจกรรมรณรงค์งดดื่มเหล้าเข้าพรรษา
๑.๔.๑๑.๔ กิจกรรมรณรงค์ งานเลี้ยงปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ และอบายมุข
๑.๔.๑๒ โครงการ ?ครูดีไม่มีอบายมุข?
- คัดเลือก ?ครูดีไม่มีอบายมุข?
๑.๔.๑๓ โครงการค่ายทักษะชีวิต
๒. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๒.๑ งานอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๒.๒ งานการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๒.๓ งานการเฝ้าระวัง ป้องกัน จัดทำแผนแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนไม่เหมาะสม โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สนธิกำลังกับหน่วยงานราชการอื่น เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง
๒.๔ งานการเฝ้าระวังเหตุและการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนช่วงเปิดภาคเรียน
๒.๕ งานการเฝ้าระวังเหตุและการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนช่วงปิดภาคเรียน
๒.๖ งานการเฝ้าระวังเหตุและการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์
๒.๗ งานการเฝ้าระวังเหตุและการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันลอยกระทง
๒.๘ โครงการตามนโยบายของจังหวัดและกระทรวงศึกษาธิการ
๓. งานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
๓.๑ งานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์
๓.๒ งานการรายงานผลและประสานงานกับจังหวัดและกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๓ งานศูนย์ประสารงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ (ร่วมกับจังหวัด,อำเภอ)
- ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์
๔. การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษา และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
๕. งานที่รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีการปฏิบัติการ วางแผน ประสานงาน
และบริการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด
๖. กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบให้ นางสาวธัญชินาฐ์ ปัทมารัง และนางสาวกนกวรรณ วรพล ปฏิบัติหน้าที่แทน
๗. งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้อำนวยการกลุ่มมอบหมาย