+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางสาวเพ็ญประภา ภูธาตุเพชร


นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
081-5457609
นางสาวเพ็ญประภา ภูธาตุเพชร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ มีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
- ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส
๒. ส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๒.๑ งานทุนการศึกษา
๒.๑.๑ ทุนสงเคราะห์เด็กยากจน จาก พมจ.
๒.๑.๒ ทุนมูลนิธิพูนพลัง
๒.๑.๓ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
๒.๑.๔ ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
๒.๑.๕ ทุนมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์
๒.๑.๖ ทุนมูลนิธิยุวพัฒน์
๒.๑.๗ ทุน ดร.สละ ? สุดา ทศานนท์
๒.๑.๘ ทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ
๒.๑.๙ ทุนมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระนางเจ้ารำไพพรรณี
๒.๑.๑๐ ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม
/๒.๑.๑๑ มูลนิธิ...
๒.๑.๑๑ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF)
๒.๑.๑๒ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒.๑.๑๓ ทุน ดร.เทียม โชควัฒนา
ฯลฯ
๒.๒ การระดมทุนเพื่อการศึกษาของนักเรียน
- สายธารทุนน้ำใจ สานสายใยเด็กขาดแคลน
๓. งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
๔. งานระบบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (Student Protection Canter : spc)
๕. งานการเก็บข้อมูลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)
๖. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- งานช่วยเหลือนักเรียนยากจน นักเรียนประสบภัย นักเรียนประสบอุบัติเหตุ
นักเรียนเสียชีวิต ฯลฯ
๗. งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
๗.๑ การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
๗.๒ การยกเลิกหลักฐานการจบการศึกษา
๗.๓ การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้
๗.๔ การจัดซื้อแบบพิมพ์
๗.๕ การยกเลิกหลักฐานการจบการศึกษา จาก สพท.อื่น
๘. งานที่รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีการปฏิบัติการ วางแผน ประสานงาน และบริการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด
๙. กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ นางราตรี เอราวัณ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๑๐. งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้อำนวยการกลุ่มมอบหมาย