+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์


ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
08 9863 8379
นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้
๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑.๑ การจัดการศึกษาในระบบ
๑.๑.๑ งานการแก้ไขปัญหาตกหล่นเด็กกลุ่มเสี่ยงและออกกลางคัน
๑.๑.๒ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร เด็กไม่มีสัญชาติไทย
๑.๑.๓ งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา
- การจัดเก็บหลักฐานการศึกษา
- การยกเลิกหลักฐานการจบการศึกษา
- การตรวจสอบวุฒิและการรับรองความรู้
- การจัดซื้อแบบพิมพ์
- การยกเลิกหลักฐานการจบการศึกษา จาก สพท.อื่น
๑.๒ การศึกษานอกระบบ
๑.๒.๑ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบให้เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย
- การให้การอนุญาตสำนักงาน กศน. จัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความจำเป็นไม่สามารถเรียนในระบบได้
๑.๒.๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทางเลือก
๑.๓ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
- ส่งเสริมให้สถานศึกษา หน่วยงานหรือสถาบันที่จัดการศึกษาร่วมวางแผนและกำหนดแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
- งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
๓. ประสานและส่งเสริม การจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
- งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
- งานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- การดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๖. ประสาน ส่งเสริมการศึกษากับการศาสนาและการวัฒนธรรม
- การส่งเสริมการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
๗. ประสาน ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
๗.๑ งานส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗.๒ ส่งเสริมความเข้มแข็ง และพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘. งานที่รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีการปฏิบัติการ วางแผน ประสานงาน และบริการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด
๙. กรณีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญประภา ภูธาตุเพชร นางสาวกิตติยา ศรีวรขันธุ์ และนายอรรถพล เนตรคุณ ปฏิบัติหน้าที่แทน
๑๐. งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้อำนวยการกลุ่มมอบหมาย