+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางลมุล เนตรคุณ


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


นางลมุล เนตรคุณ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ 34ทำหน้าที่ หัวหน้างานนโยบายและแผน มีหน้าที่กลั่นกรองงานของเจ้าหน้าที่ในงานนโยบายและแผน รายงาน
ก่อนเสนอตามลำดับ และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่ม กรณีผู้อำนวยการกลุ่มไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เป็นลำดับที่ 1 รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานต่อไปนี้
2.1 งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายและแผนทางการศึกษา
2.2 วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนบริหาร ราชการแผ่นดิน 4 ปี และภารกิจการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
2.3 วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี ให้สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณที่จะได้รับ
การจัดสรร
2.4 ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับ ได้แก่ เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต ข้อตกลงการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่และผลการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่สำนักงานเขตพื้นที่กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.5 วิเคราะห์เป้าหมายผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
2.6 ทบทวนกลยุทธ์ เพื่อปรับแผน ผลผลิตและศักยภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
2.7 สนับสนุน ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
2.8 ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้อง และผู้มาติดต่อราชการในงานที่รับผิดชอบ
2.9 รับผิดชอบระบบมาตรฐานการควบคุมภายในกลุ่มงาน
2.10 งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษา
2.11 กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดตั้ง ยุบรวม เลิกสถานศึกษา
2.12 จัดทำแผนตั้ง ยุบ รวม เลิกและโอนสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักเกณฑ์วิธีการ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.13 วิเคราะห์ปัจจัย 1 ปี สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และประเมินสถานสภาพของเขตพื้นที่การศึกษา
2.14 กำหนดเป้าหมายระยะปานกลาง ของผลผลิตในเชิงปริมาณและคุณภาพ และผลลัพธ์ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทำกับสำนักงานคณะกรรมการการการศึกษขั้นพื้นฐาน
2.15 ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องและผู้มาติดต่อราชการในงานที่รับผิดชอบ
2.16 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย