+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นางมยุรี ไชยโชติ


ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
089-942-9376

นางมยุรี ดลเพ็ญ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ อ ๖๕ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑) ควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ กลั่นกรอง วินิจฉัยสั่งการ ดูแลงานภายในหน่วยตรวจสอบภายใน และดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด
๒) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการเงิน การบัญชีและตรวจสอบระบบการดูแลทรัพย์สินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 และสถานศึกษาในสังกัด
๓) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบสารสนเทศ ประเมินคุณภาพการตรวจสอบ, ประเมินระบบ การควบคุมภายใน , ประเมินการบริหารความเสี่ยงและวางแผนการตรวจสอบประจำปี
๔) ควบคุม กำกับงานตรวจสอบ การดำเนินงานหรือกระบวนการปฏิบัติ เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด โดยการให้คำปรึกษา แนะนำให้ความเชื่อมั่น ตามประเภทของงานตรวจ
๕) งานที่รับผิดชอบดังกล่าวข้างต้นจะต้องมีการปฏิบัติการ วางแผน ประสานงานการแก้ไขปัญหาและการบริการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจงานและภารกิจของรัฐ
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๗) งานระดับเขตพื้นที่
๗.๑) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การรับ-จ่ายเงินของส่วนราชการตามระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (GFMIS)
๗.๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การบริหารสินทรัพย์ ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สิน
๗.๓) ตรวจสอบการปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้าง
๗.๔) ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและนโยบาย ที่กำหนด
๘) งานระดับสถานศึกษา
๘.๑) ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แผนปฏิบัติราชการ
๘.๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน การจัดทำบัญชี
๘.๓) ตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
๙) งานธุรการและสารสนเทศ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดระบบข้อมูลของหน่วยตรวจสอบภายใน ดังนี้
๙.๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
๙.๒) การจัดทำทะเบียน รับ ? ส่ง หนังสือราชการ โต้ตอบหนังสือ
๙.๓) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศของหน่วยตรวจสอบภายใน
๑๐) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อนึ่ง การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ให้เสนอโดยตรงต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓