+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

ดร.อาทิตยา บริพันธ์


นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
080-324-5141
arthitayaying@gmail.com
นางอาทิตยา บริพันธ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ อ ๒๙ ปฏิบัติหน้าที่นิติกรปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
๑) กำกับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ กลั่นกรอง วินิจฉัยสั่งการและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ ภายในกลุ่มกฎหมายและคดี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการโดยเคร่งครัดก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาลงนาม
๒) บังคับบัญชาข้าราชการ ให้คำปรึกษาแนะนำและกำกับ ดูแล วินิจฉัยสั่งการ ในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มกฎหมายและคดี ให้งานที่รับผิดชอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามเป้าหมาย
๓) ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต ๓ เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
๔) พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ตลอดจนให้ความเห็น ในการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
๕) วางแผนและหรือประสานการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกลุ่มกฎหมายและคดี ให้มีทักษะที่เหมาะสมกับภารกิจ สามารถรองรับและทันต่อความเปลี่ยนแปลงตามแนวทางปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูปการศึกษา และแนวนโยบายของรัฐบาล ๖) เสนอแนะและวางแผนพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มกฎหมายและคดี ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
๗) รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย ส่งเสริม พัฒนา เสนอความเห็น สรุปรายงาน และให้ข้อเสนอแนะ ควบคุม ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม เร่งรัด ดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในกลุ่มกฎหมายและคดี ดังนี้
๗.1) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการมีวินัยและรักษาวินัย
๗.๒) ดำเนินการสืบสวนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
๗.๓) ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับวินัยและการพิจารณาวินัย
๗.๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และการพิจารณาคดีอุทธรณ์
๗.๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์
๗.๖) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๗.๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานคดีปกครอง คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่นๆ ของรัฐ
๗.๘) ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๗.๙) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูลและติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนางานกฎหมายและงานคดีของรัฐ
๗.๑๐) งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครองและคดีล้มละลาย
๗.๑๑) ดำเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
๗.๑๒) งานร้องเรียน การร้องทุกข์ การอุทธรณ์
๗.๑๓) งานคุ้มครองคุณธรรม จริยธรรม
๗.๑๔) การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
๗.๑๕) การตีความกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย
๗.๑๖) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย