+(043) 869-104 kalasin3ict@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ

นายประภวิษณุ์ จิตจักร


ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
087-8444494
Prapawit.19644@gmail.com
นายประภวิษณุ์ จิตจักร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน มีหน้าที่ให้รับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ควบคุม ดูแล กลั่นกรอง และแนะนำการปฏิบัติงานของข้าราชการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในกลุ่มให้เป็นไปตาม คำสั่งและระเบียบของทางราชการ
1.2 กำหนดแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินงาน ก่อนเสนอผู้บังคับบัญชาและปรับแผน การปฏิบัติงานหรือพัฒนาวิธิการดำเนินงานในกลุ่มนโยบายและแผน
1.3 รายงานผลปฏิบัติงาน ปัญหาหรือวิธิการแก้ปัญหาในการดำเนินงาน รวมทั้งนำข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาทราบ
1.4 ควบคุม ดูแลระบบมาตรฐานการควบคุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน
1.5 ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นและผู้มาติดต่อราชการ ในงานที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.6 พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจน ให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พิจารณาสั่งการ
1.7 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย งานวิเคราะห์งบประมาณ
2. นายประภวิษณุ์ จิตจักร ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที่กลั่นกรองงานของเจ้าหน้าที่ในงานวิเคราะห์งบประมาณ รายงานก่อนเสนอตามลำดับ และรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานต่อไป
2.1 จัดตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี ในรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบประมาณอื่น ทุกประเภท
2.2 พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานกำหนด
2.3 การของบประมาณการติดตั้งไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์
2.4 การขอจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณรายการซ่อมแซ่มอาคารเรียน อาคารประกอบกรณีปกติและประสบภัยพิบัติ 2.5 จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ทุกแผนงาน/โครงการ
2.6 ติดตาม ประเมินผลความสำเร็จของการบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรของหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แนวทางการปฎิบัติ
2.7 จัดสรรงบประมาณประจำปี รายการเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐาน เงินสมทบ และงบดำเนินงานให้นักเรียนทุกระดับ
2.8 จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนงบดำเนินงาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในระดับต่าง ๆ
2.9 จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน (เงินปัจจัยพื้นฐาน)
2.10 วิเคราะห์ ตรวจสอบ จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ ประจำปี รายการงบบุคลากร ค่าจ้างค่าตอบแทนเงินสมทบ ประกันสังคม ของข้าราชการและลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนวิทยากรท้องถิ่น
2.11 ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มาติดต่อประสานงาน
2.12 แจ้งการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาในหมวดเงินที่เกี่ยวข้อง
2.13 จัดสรรงบประมาณค่าสาธารณูปโภคสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
2.14 รายงานการของบประมาณค่าสาธารณูปโภคในกรณีปกติ และไม่เพียงพอ
2.15 ประเมินผลและรายงานการใช้เงินงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.16 ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานและติดตามงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
2.17 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย