+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
กระดาษถาม-ตอบ


ในงานก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

ในงานก่อสร้างที่มีวงเงินเล็กน้อย (ไม่เกิน 100,000 บาท) สามารถตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางคนเดียว หรือมอบหมายบุคคล ใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้กําหนดราคากลางได้หรือไม่
ชื่อผู้ถาม : ศิวภัทร Create Date : 2021-08-14 20:11:16 View : 231 Reply : 48


No : 1
การกําหนดราคากลางในงานก่อสร้าง ทุกวงเงิน หน่วยงานจะต้องแต่งตั้งในรูปแบบของ คณะกรรมการ ตามประกาศคณะกรรมการราคา กลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง ข้อ 2.1.17 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้คณะกรรมการ กําหนดราคากลาง โดยมีองค์ประกอบ คือ ประธาน ซึ่งเป็นข้าราชการหรือเทียบเท่า 1 คน และให้มี กรรมการอย่างน้อย 2 คน
ชื่อ : นางสาวลลิตา ใจศิร Create Date : 2021-08-14 20:12:26

No : 2
20
ชื่อ : pvqgtvxv Create Date : 2021-08-15 05:46:30

No : 3
ชื่อ : Create Date : 2021-08-28 04:30:34

No : 4
ชื่อ : Create Date : 2021-08-30 08:40:17

No : 5
ชื่อ : Create Date : 2021-09-14 18:54:47

No : 6
ชื่อ : Create Date : 2021-10-14 09:02:34

No : 7
ชื่อ : Create Date : 2021-10-28 16:38:55

No : 8
ชื่อ : Create Date : 2021-10-30 17:25:46

No : 9
ชื่อ : Create Date : 2021-12-07 01:02:59

No : 10
ชื่อ : Create Date : 2021-12-09 03:06:06

No : 11
ชื่อ : Create Date : 2022-01-07 17:16:56

No : 12
ชื่อ : Create Date : 2022-02-06 22:36:20

No : 13
ชื่อ : Create Date : 2022-02-24 05:55:11

No : 14
ชื่อ : Create Date : 2022-03-24 06:41:11

No : 15
ชื่อ : Create Date : 2022-04-22 15:41:17

No : 16
ชื่อ : Create Date : 2022-04-27 02:26:21

No : 17
ชื่อ : Create Date : 2022-06-03 11:55:56

No : 18
ชื่อ : Create Date : 2022-06-05 17:09:19

No : 19
ชื่อ : Create Date : 2022-06-21 02:05:36

No : 20
ชื่อ : Create Date : 2022-06-23 07:11:26

No : 21
ชื่อ : Create Date : 2022-07-20 09:16:14

No : 22
ชื่อ : Create Date : 2022-08-22 05:20:52

No : 23
ชื่อ : Create Date : 2022-08-24 14:58:38

No : 24
ชื่อ : Create Date : 2022-09-13 14:50:17

No : 25
ชื่อ : Create Date : 2022-09-25 11:25:58

No : 26
ชื่อ : Create Date : 2022-10-07 12:13:24

No : 27
ชื่อ : Create Date : 2022-10-20 07:39:00

No : 28
ชื่อ : Create Date : 2022-11-11 19:57:09

No : 29
ชื่อ : Create Date : 2022-11-25 08:23:00

No : 30
ชื่อ : Create Date : 2022-12-07 19:00:53

No : 31
ชื่อ : Create Date : 2022-12-19 06:57:12

No : 32
ชื่อ : Create Date : 2023-01-01 00:28:13

No : 33
ชื่อ : Create Date : 2023-01-14 06:15:19

No : 34
ชื่อ : Create Date : 2023-01-27 23:06:18

No : 35
ชื่อ : Create Date : 2023-02-11 10:38:58

No : 36
ชื่อ : Create Date : 2023-03-06 10:22:15

No : 37
ชื่อ : Create Date : 2023-03-26 22:43:49

No : 38
ชื่อ : Create Date : 2023-04-07 19:31:56

No : 39
ชื่อ : Create Date : 2023-04-22 06:31:45

No : 40
ชื่อ : Create Date : 2023-05-04 12:45:21

No : 41
ชื่อ : Create Date : 2023-06-14 14:10:09

No : 42
ชื่อ : Create Date : 2023-06-26 09:25:30

No : 43
ชื่อ : Create Date : 2023-07-08 10:57:38

No : 44
ชื่อ : Create Date : 2023-07-21 14:55:27

No : 45
ชื่อ : Create Date : 2023-08-06 13:28:31

No : 46
ชื่อ : Create Date : 2023-08-18 18:38:51

No : 47
ชื่อ : Create Date : 2023-09-05 10:01:00

No : 48
ชื่อ : Create Date : 2023-09-20 18:26:40


Back to Webboard

คำตอบ
ชื่อผู้ตอบ

MAIN LINK