+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
กระดาษถาม-ตอบ


ชื่อผู้ถาม : Create Date : View : Reply :


No : 1
การลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง สําหรับการจัดซื้อจัด จ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) ตามระเบียบฯ ข้อ ๗๙ วรรคแรกเป็นอํานาจของ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุซึ่งเป็นอํานาจตามระเบียบฯ ไม่ได้เกิดจากการมอบอํานาจโดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ลง นามเองก็ได้ส่วนการลงนามในประกาศผู้ชนะการ เสนอราคาทุกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นอํานาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ชื่อ : นางสาวลลิตา ใจศิร Create Date : 2021-08-14 16:45:53

No : 2
20
ชื่อ : aybuqtni Create Date : 2021-08-15 05:46:33

No : 3
ชื่อ : Create Date : 2021-08-27 11:13:25

No : 4
ชื่อ : Create Date : 2021-09-14 01:14:29

No : 5
ชื่อ : Create Date : 2021-10-13 16:42:44

No : 6
ชื่อ : Create Date : 2021-10-15 17:52:17

No : 7
ชื่อ : Create Date : 2021-11-15 14:03:56

No : 8
ชื่อ : Create Date : 2021-12-16 20:21:23

No : 9
ชื่อ : Create Date : 2021-12-31 15:42:49

No : 10
ชื่อ : Create Date : 2022-01-30 19:01:47

No : 11
ชื่อ : Create Date : 2022-02-17 01:13:58

No : 12
ชื่อ : Create Date : 2022-03-17 02:26:13

No : 13
ชื่อ : Create Date : 2022-04-17 16:43:06

No : 14
ชื่อ : Create Date : 2022-04-19 19:45:22

No : 15
ชื่อ : Create Date : 2022-05-20 11:22:26

No : 16
ชื่อ : Create Date : 2022-05-22 16:06:21

No : 17
ชื่อ : Create Date : 2022-06-09 08:29:03

No : 18
ชื่อ : Create Date : 2022-06-26 23:35:49

No : 19
ชื่อ : Create Date : 2022-07-24 06:13:35

No : 20
ชื่อ : Create Date : 2022-07-31 05:03:05

No : 21
ชื่อ : Create Date : 2022-08-02 12:33:51

No : 22
ชื่อ : Create Date : 2022-09-04 11:15:01

No : 23
ชื่อ : Create Date : 2022-09-06 13:56:34

No : 24
ชื่อ : Create Date : 2022-09-08 16:09:20

No : 25
ชื่อ : Create Date : 2022-09-22 13:26:23

No : 26
ชื่อ : Create Date : 2022-10-04 08:06:50

No : 27
ชื่อ : Create Date : 2022-10-17 04:12:06

No : 28
ชื่อ : Create Date : 2022-10-27 21:39:50

No : 29
ชื่อ : Create Date : 2022-11-08 13:06:01

No : 30
ชื่อ : Create Date : 2022-11-23 05:26:51

No : 31
ชื่อ : Create Date : 2022-12-04 00:57:09

No : 32
ชื่อ : Create Date : 2022-12-16 19:56:50

No : 33
ชื่อ : Create Date : 2022-12-29 03:19:43

No : 34
ชื่อ : Create Date : 2023-01-11 06:14:26

No : 35
ชื่อ : Create Date : 2023-01-23 04:44:42

No : 36
ชื่อ : Create Date : 2023-02-06 12:03:18

No : 37
ชื่อ : Create Date : 2023-02-22 08:24:27

No : 38
ชื่อ : Create Date : 2023-03-10 08:23:35

No : 39
ชื่อ : Create Date : 2023-03-22 08:28:14

No : 40
ชื่อ : Create Date : 2023-04-03 08:21:06

No : 41
ชื่อ : Create Date : 2023-04-15 12:32:21

No : 42
ชื่อ : Create Date : 2023-04-25 12:45:06

No : 43
ชื่อ : Create Date : 2023-05-08 02:26:57

No : 44
ชื่อ : Create Date : 2023-06-14 06:53:37

No : 45
ชื่อ : Create Date : 2023-06-26 08:13:56

No : 46
ชื่อ : Create Date : 2023-07-13 22:00:19

No : 47
ชื่อ : Create Date : 2023-07-27 04:18:37

No : 48
ชื่อ : Create Date : 2023-08-09 03:08:31

No : 49
ชื่อ : Create Date : 2023-08-18 18:38:50

No : 50
ชื่อ : Create Date : 2023-08-18 18:45:45

No : 51
ชื่อ : Create Date : 2023-09-05 07:00:12

No : 52
ชื่อ : Create Date : 2023-09-21 04:06:24

No : 53
ชื่อ : Create Date : 2023-10-20 23:48:57

No : 54
ชื่อ : Create Date : 2023-11-19 04:25:31

No : 55
ชื่อ : Create Date : 2023-12-05 02:25:57

No : 56
ชื่อ : Create Date : 2024-01-06 21:53:12

No : 57
ชื่อ : Create Date : 2024-01-21 19:05:11

No : 58
ชื่อ : Create Date : 2024-02-01 14:20:02

No : 59
ชื่อ : Create Date : 2024-04-23 12:31:33

No : 60
ชื่อ : Create Date : 2024-04-29 19:21:01

No : 61
ชื่อ : Create Date : 2024-04-30 00:37:42

No : 62
ชื่อ : Create Date : 2024-05-02 20:49:15

No : 63
ชื่อ : Create Date : 2024-05-10 09:10:12

No : 64
ชื่อ : Create Date : 2024-05-17 22:19:57

No : 65
ชื่อ : Create Date : 2024-05-21 20:03:51

No : 66
ชื่อ : Create Date : 2024-05-27 18:19:23

No : 67
ชื่อ : Create Date : 2024-06-01 04:19:51

No : 68
ชื่อ : Create Date : 2024-06-10 01:03:25

No : 69
ชื่อ : Create Date : 2024-06-25 01:28:33

No : 70
ชื่อ : Create Date : 2024-07-05 23:43:40


Back to Webboard

คำตอบ
ชื่อผู้ตอบ

MAIN LINK