+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
กระดาษถาม-ตอบ


ชื่อผู้ถาม : Create Date : View : Reply :


No : 1
โดยหลักการการกําหนดผลงานการก่อสร้างห้ามกําหนด เว้นแต่ มีความจําเป็นจะกําหนดผลงานงาน ก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างในวงเงินไม่ เกินร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณหรือประมาณการ
ชื่อ : นางสาวลลิตา ใจศิร Create Date : 2021-08-14 12:28:41

No : 2
ชื่อ : Create Date : 2021-08-27 00:00:07

No : 3
ชื่อ : Create Date : 2021-08-29 04:14:40

No : 4
ชื่อ : Create Date : 2021-09-15 18:08:28

No : 5
ชื่อ : Create Date : 2021-10-15 07:05:21

No : 6
ชื่อ : Create Date : 2021-10-29 15:22:59

No : 7
ชื่อ : Create Date : 2021-10-31 16:31:56

No : 8
ชื่อ : Create Date : 2021-12-03 20:23:42

No : 9
ชื่อ : Create Date : 2021-12-20 14:06:27

No : 10
ชื่อ : Create Date : 2022-01-21 14:31:16

No : 11
ชื่อ : Create Date : 2022-02-07 22:17:25

No : 12
ชื่อ : Create Date : 2022-02-10 02:39:08

No : 13
ชื่อ : Create Date : 2022-03-10 04:22:05

No : 14
ชื่อ : Create Date : 2022-03-12 08:24:36

No : 15
ชื่อ : Create Date : 2022-04-10 16:03:11

No : 16
ชื่อ : Create Date : 2022-05-09 01:32:39

No : 17
ชื่อ : Create Date : 2022-05-26 14:34:49

No : 18
ชื่อ : Create Date : 2022-06-15 11:38:40

No : 19
ชื่อ : Create Date : 2022-06-17 17:01:18

No : 20
ชื่อ : Create Date : 2022-07-14 08:44:51

No : 21
ชื่อ : Create Date : 2022-08-18 13:31:05

No : 22
ชื่อ : Create Date : 2022-08-20 22:22:24

No : 23
ชื่อ : Create Date : 2022-09-13 10:33:22

No : 24
ชื่อ : Create Date : 2022-09-25 07:49:05

No : 25
ชื่อ : Create Date : 2022-10-07 08:30:19

No : 26
ชื่อ : Create Date : 2022-10-20 04:31:37

No : 27
ชื่อ : Create Date : 2022-10-30 23:20:45

No : 28
ชื่อ : Create Date : 2022-11-11 18:45:19

No : 29
ชื่อ : Create Date : 2022-11-25 08:05:34

No : 30
ชื่อ : Create Date : 2022-12-07 19:32:35

No : 31
ชื่อ : Create Date : 2022-12-19 08:11:34

No : 32
ชื่อ : Create Date : 2023-01-01 03:00:36

No : 33
ชื่อ : Create Date : 2023-01-14 09:58:48

No : 34
ชื่อ : Create Date : 2023-01-26 11:54:21

No : 35
ชื่อ : Create Date : 2023-02-09 20:44:55

No : 36
ชื่อ : Create Date : 2023-02-21 10:28:34

No : 37
ชื่อ : Create Date : 2023-03-11 01:39:04

No : 38
ชื่อ : Create Date : 2023-03-22 20:33:14

No : 39
ชื่อ : Create Date : 2023-04-03 16:49:37

No : 40
ชื่อ : Create Date : 2023-04-18 01:27:32

No : 41
ชื่อ : Create Date : 2023-04-30 08:31:52

No : 42
ชื่อ : Create Date : 2023-06-12 22:19:33

No : 43
ชื่อ : Create Date : 2023-06-24 19:34:16

No : 44
ชื่อ : Create Date : 2023-08-05 19:48:18

No : 45
ชื่อ : Create Date : 2023-08-18 18:38:50

No : 46
ชื่อ : Create Date : 2023-08-18 18:45:45

No : 47
ชื่อ : Create Date : 2023-08-20 02:12:52

No : 48
ชื่อ : Create Date : 2023-09-05 00:40:10

No : 49
ชื่อ : Create Date : 2023-09-21 12:13:32

No : 50
ชื่อ : Create Date : 2023-10-04 17:03:48

No : 51
ชื่อ : Create Date : 2023-11-04 08:51:19

No : 52
ชื่อ : Create Date : 2023-12-03 22:12:43

No : 53
ชื่อ : Create Date : 2024-01-07 10:58:34

No : 54
ชื่อ : Create Date : 2024-01-22 05:04:51

No : 55
ชื่อ : Create Date : 2024-02-01 20:58:36

No : 56
ชื่อ : Create Date : 2024-04-22 22:56:37

No : 57
ชื่อ : Create Date : 2024-04-30 01:08:18

No : 58
ชื่อ : Create Date : 2024-05-02 15:38:26

No : 59
ชื่อ : Create Date : 2024-05-08 01:51:55

No : 60
ชื่อ : Create Date : 2024-05-11 03:38:12

No : 61
ชื่อ : Create Date : 2024-05-22 08:36:41

No : 62
ชื่อ : Create Date : 2024-05-31 15:28:33

No : 63
ชื่อ : Create Date : 2024-06-09 03:04:12

No : 64
ชื่อ : Create Date : 2024-06-09 22:05:25

No : 65
ชื่อ : Create Date : 2024-06-24 13:30:25

No : 66
ชื่อ : Create Date : 2024-07-05 18:37:49

No : 67
ชื่อ : Create Date : 2024-07-19 03:29:04


Back to Webboard

คำตอบ
ชื่อผู้ตอบ

MAIN LINK