+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
กระดาษถาม-ตอบ


ชื่อผู้ถาม : Create Date : View : Reply :


No : 1
ตามหนังสือแจ้งเวียน ด่วนที่สุด ที่กค (กวจ) ๐๔๐๕.๓/ ว๑๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่องแนวทางการ เปิดเผยราคากลางสําหรับการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงานของรัฐกําหนดให้วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ไม่ต้องเปิดเผยราคากลางแต่ยังคงต้องบันทึก ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยไม่ต้องแนบแบบ ปปช 01-07 แต่อย่างใด
ชื่อ : นางสาวลลิตา ใจศิร Create Date : 2021-08-14 11:29:06

No : 2
ชื่อ : Create Date : 2021-08-27 04:39:20

No : 3
ชื่อ : Create Date : 2021-10-13 10:56:09

No : 4
ชื่อ : Create Date : 2021-11-04 23:34:45

No : 5
ชื่อ : Create Date : 2021-12-10 06:43:55

No : 6
ชื่อ : Create Date : 2022-02-03 19:38:08

No : 7
ชื่อ : Create Date : 2022-02-05 23:05:49

No : 8
ชื่อ : Create Date : 2022-04-26 02:55:07

No : 9
ชื่อ : Create Date : 2022-05-26 19:22:42

No : 10
ชื่อ : Create Date : 2022-05-29 00:50:43

No : 11
ชื่อ : Create Date : 2022-06-13 09:53:21

No : 12
ชื่อ : Create Date : 2022-09-14 07:27:57

No : 13
ชื่อ : Create Date : 2022-09-26 00:21:47

No : 14
ชื่อ : Create Date : 2022-10-09 13:06:47

No : 15
ชื่อ : Create Date : 2022-10-22 05:09:32

No : 16
ชื่อ : Create Date : 2022-11-03 05:05:49

No : 17
ชื่อ : Create Date : 2022-11-15 01:52:14

No : 18
ชื่อ : Create Date : 2022-11-28 14:45:13

No : 19
ชื่อ : Create Date : 2022-12-11 05:27:58

No : 20
ชื่อ : Create Date : 2022-12-22 22:47:14

No : 21
ชื่อ : Create Date : 2023-01-05 00:14:01

No : 22
ชื่อ : Create Date : 2023-01-16 18:57:15

No : 23
ชื่อ : Create Date : 2023-01-30 15:34:19

No : 24
ชื่อ : Create Date : 2023-02-14 10:04:47

No : 25
ชื่อ : Create Date : 2023-03-09 20:08:37

No : 26
ชื่อ : Create Date : 2023-03-21 12:41:59

No : 27
ชื่อ : Create Date : 2023-04-04 17:07:34

No : 28
ชื่อ : Create Date : 2023-04-16 19:32:23

No : 29
ชื่อ : Create Date : 2023-04-29 02:10:40

No : 30
ชื่อ : Create Date : 2023-06-19 02:33:36

No : 31
ชื่อ : Create Date : 2023-06-30 22:12:17

No : 32
ชื่อ : Create Date : 2023-07-11 00:41:33

No : 33
ชื่อ : Create Date : 2023-07-21 15:55:10

No : 34
ชื่อ : Create Date : 2023-08-06 17:26:51

No : 35
ชื่อ : Create Date : 2023-08-18 18:38:49

No : 36
ชื่อ : Create Date : 2023-08-18 18:45:44

No : 37
ชื่อ : Create Date : 2023-09-05 15:21:54

No : 38
ชื่อ : Create Date : 2023-10-05 10:16:34

No : 39
ชื่อ : Create Date : 2023-11-04 20:51:12

No : 40
ชื่อ : Create Date : 2023-12-04 08:02:04

No : 41
ชื่อ : Create Date : 2024-01-06 17:41:47

No : 42
ชื่อ : Create Date : 2024-01-22 14:23:24

No : 43
ชื่อ : Create Date : 2024-02-01 05:30:39

No : 44
ชื่อ : Create Date : 2024-04-23 11:23:55

No : 45
ชื่อ : Create Date : 2024-04-29 12:19:32

No : 46
ชื่อ : Create Date : 2024-05-02 21:35:13

No : 47
ชื่อ : Create Date : 2024-05-10 12:25:59

No : 48
ชื่อ : Create Date : 2024-05-14 11:13:14

No : 49
ชื่อ : Create Date : 2024-05-27 17:27:38

No : 50
ชื่อ : Create Date : 2024-06-10 14:06:48


Back to Webboard

คำตอบ
ชื่อผู้ตอบ

MAIN LINK