+(043) 019 762 kalasin.area3@gmail.com
หน้าแรก e-News เข้าสู่ระบบ
กระดาษถาม-ตอบ


จัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อย ต้องไม่เกินเท่าไรครับ

จัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อย ต้องไม่เกินเท่าไรครับ
ชื่อผู้ถาม : นครินทร์ เหลือผล Create Date : 2021-08-14 09:05:12 View : 310 Reply : 39


No : 1
มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ข) (ง) มาตรา ๘๒ (๒) มาตรา ๙๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๒ งานจ้างที่ปรึกษาดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (๑) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (๒) งานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๔ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะไม่ทํา ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ข้อ ๕ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้ง บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
ชื่อ : นางสาวลลิตา ใจศิร Create Date : 2021-08-14 09:39:15

No : 2
ชื่อ : Create Date : 2021-11-02 14:01:11

No : 3
ชื่อ : Create Date : 2021-11-04 15:55:49

No : 4
ชื่อ : Create Date : 2021-12-18 08:37:34

No : 5
ชื่อ : Create Date : 2021-12-20 11:06:30

No : 6
ชื่อ : Create Date : 2022-02-09 23:45:04

No : 7
ชื่อ : Create Date : 2022-04-04 19:27:31

No : 8
ชื่อ : Create Date : 2022-04-06 23:03:49

No : 9
ชื่อ : Create Date : 2022-05-26 10:56:06

No : 10
ชื่อ : Create Date : 2022-05-28 16:20:02

No : 11
ชื่อ : Create Date : 2022-06-15 08:09:22

No : 12
ชื่อ : Create Date : 2022-06-17 13:19:35

No : 13
ชื่อ : Create Date : 2022-09-14 19:49:17

No : 14
ชื่อ : Create Date : 2022-09-27 22:17:58

No : 15
ชื่อ : Create Date : 2022-10-09 21:27:03

No : 16
ชื่อ : Create Date : 2022-10-22 13:33:52

No : 17
ชื่อ : Create Date : 2022-11-06 03:40:51

No : 18
ชื่อ : Create Date : 2022-11-18 04:12:47

No : 19
ชื่อ : Create Date : 2022-12-01 19:11:46

No : 20
ชื่อ : Create Date : 2022-12-13 03:24:52

No : 21
ชื่อ : Create Date : 2022-12-26 16:00:52

No : 22
ชื่อ : Create Date : 2023-01-07 05:35:12

No : 23
ชื่อ : Create Date : 2023-01-20 20:45:37

No : 24
ชื่อ : Create Date : 2023-02-03 18:07:03

No : 25
ชื่อ : Create Date : 2023-02-18 21:39:56

No : 26
ชื่อ : Create Date : 2023-03-10 10:58:13

No : 27
ชื่อ : Create Date : 2023-03-22 05:51:42

No : 28
ชื่อ : Create Date : 2023-04-05 08:19:25

No : 29
ชื่อ : Create Date : 2023-04-17 09:20:17

No : 30
ชื่อ : Create Date : 2023-04-29 16:47:38

No : 31
ชื่อ : Create Date : 2023-06-14 16:55:52

No : 32
ชื่อ : Create Date : 2023-06-26 12:41:58

No : 33
ชื่อ : Create Date : 2023-07-09 05:07:07

No : 34
ชื่อ : Create Date : 2023-07-22 10:06:46

No : 35
ชื่อ : Create Date : 2023-08-05 06:09:27

No : 36
ชื่อ : Create Date : 2023-08-18 18:38:49

No : 37
ชื่อ : Create Date : 2023-08-18 18:45:44

No : 38
ชื่อ : Create Date : 2023-09-06 22:22:57

No : 39
ชื่อ : Create Date : 2023-09-21 03:55:03


Back to Webboard

คำตอบ
ชื่อผู้ตอบ

MAIN LINK