ชื่อ - นามสกุล

ตำแหน่ง

QR code

 

นายภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ

ผู้อำนวยการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

 

นายปิยพงศ์  สุ่มมาตย์

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

 

นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงศ์

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

 

นางวิภา สายรัตน์

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

 

นายมนตรี จันทวงศ์

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

 

นายอดิศักดิ์    ทวยลี

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

 

นายประหยัด    วรพล

นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวลำใย    ลาโรจน์

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวภัทรนรินทร์ ทิพย์ฐตานนท์

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางสาว นิศาชล  เสริฐสถิตย์

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางสาวประภาภรณ์  สิงห์นันท์

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางสาวลลิตา    ใจศิริ

เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน

 

นางสาวปัญญพัฒน์ ดลเพ็ญ

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นางสาวอัญชิกาญน์  ใจศิริ

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นางสาวมนทิรา โกพลรัตน์

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นางสาวเบญจมาศ นุ่มด้วง

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นางราตรี   พูลพัฒน์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

 

นายสุเมธ    ปาละวงษ์

นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวปรียานันท์ โสภา

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 

นางสาวภนิดา  แก้วมณี

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

 

นางหฤทัย  แก่นสำโรง

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

 

นางสาวรุจิรา  สระทอง

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

นายพทสิน    ยี่วาศรี

พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2

 

 

นาย ขจรพงศ์  นามสง่า

พนักงานพิมพ์

 

นางสาวณัตติยา ทวยลี

พนักงานพิมพ์

 

นางสาวปรียกาญน์  บุญตะหล้า

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นายวชิรวิทย์ จิตจัตร

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นางสาวจารุวรรณ  นุ่นภักดี

แม่บ้าน

 

นางดอกไม้  เภาโพธิ์

แม่บ้าน

 

นายประกอบใจ  เพาะนาไร่

ยามรักษาการณ์

 

นายผดุงศักดิ์ เงียบสดับ

ยามรักษาการณ์

 

นายอาทิตย์ อรรถวิลัย

พนักงานขับรถ

 

นายสุปัน   สุรันนา

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

นายสุรินทร์    หนองช้าง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

 

นางนันทพร    ครุฑโต

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ

 

นางสุวรรณภา    เนตรคุณ

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 

นางสาวธิดารัตน์ พันธ์ศิริ

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

 

 

นางสาวจริยา จารัตน์

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

 

 

นางยุภาพร ชมภูเพชร

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาววรรณพร ปัสสะ

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นายประภวิษณุ์    จิตจักร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

 

นางลมุล    เนตรคุณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

 

นางสาวเมทิกา  โคกลือชา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

 

นางวชิราพร   พิมพ์เภา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 

จ.อ.ไวกูล มะลิรส

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

นาง ราตรี    เอราวัณ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาว เพ็ญประภา    ภูธาตุเพชร

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

นางสาวดวงเนตร    สันวิลาศ

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

นางประไพภัทร บุญเรือน

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

 

นางสาวแอนนา    ปัทมารัง

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

นางสาวกิตติยา ศรีวรขันธุ์

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

 

 

นายอรรคพล  เนตรคุณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

นายเจษฏา    คะโยธา

ผุ้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

 

นางสมจิตร    พิมพ์รส

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 

นางรัชนี สุขสวัสดิ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 

นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 

นายเสกสรรค์  มีสารพันธ์

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 

นายอภิรัฐ  เจาะจง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 

นายตะวัน ชาญวิริยะปรีดา

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 

นางสาววิชชุดา ตรีเนตร

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 

นางสุชัญญา เยื้องกลาง

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 

นางเครือวัลย์  ชิณโสม

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

 

นางสะใบแพร  มากต่าย

ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ

 

นางสาวชญาภรณ์  บาลศรี

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

นางวรางคณา  บุษมงคล

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นางจันทร์ฉาย   ไชยขันธ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ

 

นางธนัชพร    หนองช้าง

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

 

นายศักดิ์ชัย แสนโยธา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

 

นางเพ็ญศรี   สังข์เผือก

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

 

นายณัฐพล  ทวยลี

พนักงานพิมพ์ดีด

 

นายนรากร บุญเกิด

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นางอาทิตยา   บริพันธ์

นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กฏหมายและคดี

 

 

นางมยุรี ไชยโชติ  

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน