loader

 

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

       1.1 การย้ายผู้บริหารสถานศศึกษา สังกัด สพฐ ปี 2564

       1.2 แนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก

       1.3 คู่มือการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564

       1.4 แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต

       1.5 ซักซ้อมความเข้าใจอัตรากำลังสอบแข่งขันบรรจุแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ. ปี 2564

       1.6 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

       1.7 การซักซ้อมแนวทางการบริหารอัตรากำลังผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้ราชการ

       1.8 คู่มือการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
             ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

       1.9 ซักซ้อมแนวทางการจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       1.10 หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

       1.11 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป
               เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

       1.12 คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
               กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

       1.13 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
               สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564

       1.14 คำอธิบายหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

       1.15 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด

       1.16 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       1.17 คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป
               เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

       1.18 การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
               สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

       1.19 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

       1.20 การให้ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์เป็นผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก
               เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

       1.21 แนวปฏิบัติการรับรองวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ

       1.22 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
               สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       1.23 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ สังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

       1.24 การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งทายาทของข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เสียชีวิต ทุพพลภาพ
               หรือพิการจนต้องออกจากราชการ อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
               เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

       1.25 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
               เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

       1.26 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
               และผู้อำนวยการสถานศึกษา

       1.27 คู่มือการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา
               ตำแหน่งครูผู้ช่วย
               กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนังกานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

       1.28 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
               สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       1.29 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
               ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งอำนวยการ

       1.30 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา
               ตำแหน่งครูผู้ช่วย

       1.31 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษษความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

       1.32 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
               และการย้ายข้าราชการพลเรื่อนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

       1.33 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
               และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

       1.34 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
               สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560

       1.35 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       1.36 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
               ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

       1.37 หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       1.38 มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

       1.39 การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

       1.40 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลาทางการศึกษา

       1.41 การย้ายและการเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
               ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

       1.42 การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ
               โดยอาศัยความรู้ความชำนาญและประสบการณ์เฉพาะตัว สำหรับสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2

       1.43 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

       1.44 พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

       1.45 การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

 

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

       2.1 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบเข้าแข่งขันได้เข้ารับราชการ
             เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

       2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการสอบเข้าแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
             ตำแหน่งครูผู้ช่วย

       2.3 หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย

       2.4 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
             ตำแหน่งครุผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

       2.5 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา
             ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

       2.6 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

       2.7 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

       2.8 ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภาคภูมิเรื่องคำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

       2.9 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       2.10 การกำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับกาคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
               และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนกีฬา

3. การพัฒนาบุคลากร

       3.1 คู่มือประเมินัสมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
             สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       3.2 คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

       3.3 คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
             ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา      

       3.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
             ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะกรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

       3.5 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
             รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
             สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

       3.6 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

       3.7 หลักเกณฑ์และวิธีการการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

       3.8 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

       3.9 การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
             ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

       3.10 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

       3.11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล

       4.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา

       4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

       4.3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

       4.4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

       4.5 ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งทีี่ 1 (1 เมษายน 2564)

       4.6 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรกทางการศึกษากรณีถึงแก่ความตาย

       4.7 ประกาศคณะกรรมการการศึกษษขั้นพื้นฐาน 
             เรื่องแนวปฏิับติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
             สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2562

       4.8 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย
             เนื่องจากขาดคุณสมบัติเกี่ยวกับระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

       4.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       4.10 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       4.11 การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)

       4.12 การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย

       4.13 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

       4.14 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       4.15 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       4.16 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561

       4.17 คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
               และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่่มือการใช้โปรแกรม

       4.18  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

       4.19 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

       4.20 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

       4.21 การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่ง ประเภททั่วไป)
               และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา 


5. การให้คุณโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

       5.1 การขอหนังสือรับรองขเ้าราชอาณาจักรไทยและการตรวจลงตราของครูชาวต่างประเทศ
             ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

       5.2 ประกาศชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

       5.3 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ
             สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

       5.4 มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาบุคคล
             สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564  

       5.5 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักพรรดิมาลา ประจำปี 2564

       5.6 แนวปฏิบัติการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
             สำหรับคุณวุฒิในประเทศ

       5.7 คู่มือการพิจารณาและดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครู
             และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.)

       5.8 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการช่วยเหลือเยีวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ
             ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       5.9 ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

       5.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       5.11 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       5.12 กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางกาารศึกษา พ.ศ. 2561

       5.13 แจ้งกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดเงินเดือน พ.ศ. 2561

       5.14 การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

       5.15 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

       5.16 หนังสือรับรองความประพฤติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) 

       5.17 กฎ ก.ค.ศ. การจัดประเภทตำแหน่ง ระดับตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่ง
               ของตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

       5.18 การซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ

       5.19 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
               เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2555

       5.20 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

       5.21 การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       

       5.22 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554

       5.23 การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

       5.24 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

       5.25 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
               สายงานบริหารสถานศึกษา

       5.26 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน

       5.27 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา

       5.28 ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2548

       5.29 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539

       5.30 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524

       5.31 การสับเปลี่ยนหรือโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน

 

 

 

 

Untitled Document

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

การประชาสัมพันธ์ 

 

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 

 

 

การบริหารงาน


 

 

 

การบริหารเงินงบประมาณ

 

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 

 

 

การส่งเสริมความโปร่งใส 

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต


 

 

 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันทุจริต
  เบอร์โทรศัพท์

 

  
  ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240

E-Mail : kalasinict@gmail.com


แผนที่สำนังานเขตพื้นที่การศึกษา

Theme :Copyright © 2016 All Rights reserved by: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร