loader

 

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

 

กลุ่มอำนวยการ

- คู่มือกลุ่ม

นางราตรี  พูลพัฒน์

นายสุเมธ  ปาละวงษ์

นางสาวภนิดา แก้วมณี

นางสาวปรียานันท์  โสภา

นางหฤทัย  แก่นสำโรง

นายพทสิน  ยี่วาศรี

นายขจรพงศ์  นามสง่า

นางสาวณัตติยา  ทวยลี

นายวชิรวิทย์  จิตจักร

นายชยพล  ไฝชอบ

นายอาทิตย์  อรรถวิลัย

นางสาวจารุวรรณ  นุ่นภักดี

นายดอกไม้  เภาโพธิ์

นายประกอบใจ  เพาะนาไร่

นายผดุงศักดิ์  เงียบสดับ

 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษ

- คู่มือกลุ่ม

นายเจษฎา  คะโยธา

นายเสกสรรค์  มีสารพันธ์

นางศศิกานต์  เจริญดี

นางสมจิตร  พิมพ์รส

นางสาวจิณัฐตา  วรรณเกษม

นางรัชนี  สุขสวัสดิ์

นายอภิรัฐ  เจาะจง

นางเยาวลักษณ์  ศิริรักษ์

นางเครือวัลย์  ชิณโสม

นายตะวัน  ชาญวิริยะปรีดา

นางสุชัญญา  เยื้องกลาง

นางสาววิชชุดา  ตรีเนตร

นางสาวชญาภรณ์  บาลศรี

นางสาวรุจิรา  สระทอง

นางวรางคณา  บุษมงคล

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

- คู่มือกลุ่ม

นายสุปัน  สุรันนา

นางนันทพร  ครุฑโต

นายสุรินทร์  หนองช้าง

นางสุวรรณภา  เนตรคุณ

นางสาวจริยา  จารัตน์

นางสาวธิดารัตน์  พันธุ์ศิริ

นางยุภาพร  ชมภูเพชร

นางสาววรรณพร  ปัสสะ

 

 

 

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

- คู่มือกลุ่ม

นายอดิศักดิ์  ทวยลี

นางสาวลำใย  ลาโรจน์

นายประหยัด  วรพล

นางสาวภัทรนรินทร์  ทิพย์ศิริ

นางสาวนิศาชล  เสริฐสถิตย์

นางสาวลลิตา  ใจศิริ

นางสาวปัญญพัฒน์  ดลเพ็ญ

นางสาวอันชิกาญน์  ใจศิริ

นางสาวปรียกาญจน์  บุญตะหล้า

นางสาวมนทิรา  โกพลรัตน์

นางสาวเบญจมาศ  นุ่มด้วง

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

- คู่มือกลุ่ม

จ.อ.ไวกูล  มะลิรส

นางราตรี  เอราวัณ

นางสาวเพ็ญประภา  ภูธาตุเพชร

นางสาวดวงเนตร  สันวิลาศ

นางสาวธัญชินาฐ์ ปัทมารัง

นางประไพภัทร  บุญเรือน

นางสาวกิตติยา  ศรีวรขันธุ์

นางสาวกนกวรรณ  วรพล

นายอรรคพล  เนตรคุณ

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน

- คู่มือกลุ่ม

นายประภวิษณุ์  จิตจักร

นางลมุล เนตรคุณ

นางสาวเมทิกา  โคกลือชา

นางวชิราพร  พิมพ์เภา

 

 

กลุ่มกฏหมายและคดี

- คู่มือกลุ่ม

นางอาทิตยา  บริพันธ์

นายฉันทพัฒน์  อุดรพิมพ์

กลุ่มส่งเสริมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- คู่มือกลุ่ม

นายศักดิ์ชัย  แสนโยธา

นางเพ็ญศรี  สังข์เผือก

นายณัฐพล  ทวยลี

นายนรากร  บุญเกิด

 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

- คู่มือกลุ่ม

นางจันทร์ฉาย  ไชยขันธ์

นางธนัชพร  หนองช้าง

หน่วยตรวจสอบภายใน

- คู่มือกลุ่ม

นางมยุรี  ไชยโชติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untitled Document

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

การประชาสัมพันธ์ 

 

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 

 

 

การบริหารงาน


 

 

 

การบริหารเงินงบประมาณ

 

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 

 

 

การส่งเสริมความโปร่งใส 

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต


 

 

 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันทุจริต
  เบอร์โทรศัพท์

 

  
  ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240

E-Mail : kalasinict@gmail.com


แผนที่สำนังานเขตพื้นที่การศึกษา

Theme :Copyright © 2016 All Rights reserved by: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร