loader

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการประจำปี

 

รายงานผลการดำเนินงานปี

 

 

 

รายงานผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการดำเนินงานปี63

 

 

 

 

Untitled Document

นายสุริยะ ใจวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0831448348
E-Mail :sun.jaiwong@gmail.com

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

การประชาสัมพันธ์ 

 

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 

 

 

การบริหารงาน


 

 

 

การบริหารเงินงบประมาณ

 

 

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 

 

 

การส่งเสริมความโปร่งใส 

 

 

การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริต


 

 

 

มาตรการภายในเพื่อป้องกันทุจริต
  เบอร์โทรศัพท์

 

  
  ที่อยู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  71 หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240

E-Mail : kalasinict@gmail.com


แผนที่สำนังานเขตพื้นที่การศึกษา

Theme :Copyright © 2016 All Rights reserved by: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร